15 ઓગષ્ટ (સ્વતંત્રતા દિવસ)

સંભાલ લેંગે તેરી આગે કી આઝાદી એ સોચ મેં આજ નિશ્વિંત હો ગયા…!
માં મેરી રોયેગી, પર દેશ આબાદ રહે ઇસ આસ મેં આજ મેં લંબી નીંદ સો ગયા…!!
એક બાત કહની થી આપ સબ કો, જો જિંદા કહને કી, હિમ્મત મેં ન થા જુટા પાયા…!!!
આપ સબ અચ્છે હૈ, આપ એક નહી હૈ, અબ તો મિલકે રહોગે..એ સોચ મેં આજ શહીદ
ગયા…!!!!
આઝાદી કિતના છોટા શબ્દ હૈ,પર સબકે લિયે ઇસકી અહમિયત હૈ,પર,ઇતની અહમિયત હોતે હુએ ભી
બરબાદી સે પહલે આઝાદી કી જંગ શુરુ કયો નહી હોતી,લુંટને સે પહલે હમ સબ કી રાહે ઔર નિગાહે એક કયું
નહી હોતી ? ઇસી એકત્વ કે અભાવ ને ન જાને કિતને માં કે બેટે ખોયે,ન જાને કિતને જાંબાઝ હમને ગવાયે.ન
જાને કિતને પરિવાર ને આંસુ બહાયે..!
દોસ્તો, સેંકડો શહિદો કે લહું સે એ આઝાદી કા યજ્ઞ પૂર્ણ તઃ સફલ હુઆ, સેંકડો શેર માં કી ગોદ સો ગયે
તબ જાકે અપના ચૈન સે સોને કા અરમાન સિદ્ધ હુઆ… પર ક્યાં હમ ઇસ આઝાદી કે હકદાર થે.. દોસ્તો, કડવે
લગે અગર શબ્દ તો માફ કરદેના…પર, સત્ય ઉસ શહિદો કે ખૂન સે મેં ધોકે આયા હું, એસે એક બાર અપને કાનો
સે નહી દિલ સે સુન લેના…! આજ મેં જવાબ દુંગા….ક્યાં હમ ઇસ આઝાદી કે હકદાર થે…?
નાં હમ ઇસકે હકદાર તબ ભી ન થે…આજ ભી નહી…..! કયો કી,ઉસ શહિદો કી શહાદત કે બાદ મિલે
આઝાદી કે પૈગામ કો હમ સંભાલ ને કે લાયક નહી…! કયું લાયક નહી….

 • કયું કી આઝાદી કે બાદ ફિર હમને સેંકડો વિવાદ ખડે કર દિયે..!
 • ધર્મ સે લેકે જાતિવાદ સે હમને ઉસ શહિદો કે લહું કા રંગ હી બદલ દિયા…!
 • સ્વાર્થ અંધે હમ સબ ને આઝાદી તો દુર, બરબાદી કે લિયે બેર અપનો સે હી મોડ લિયા..!
 • વો જલ ગયે અપને લિયે, આજ હમ હી અપને-અપને ખૂન કે પ્યાસે ખુદ બન ગયે…!
 • હમ આઝાદી કો બેચ સકતે હૈ બરબાદી કે હાથો પર, અપના અહમ છોડ નહી સકતે…!
 • વર્ણ ઔર ક્ષેત્ર મેં બટે હમ, દુશ્મન કે હાથો મર સકતે હૈ, પર અપને પીછડે લોગ કો ગલે લગા સકતે
  નહી..!
 • ડર કે મારે ગુલામી ગોરો કો સલામ ભરતે રહે, પર અપને દેશભક્તો કો સલામ ભર સકતે નહી..!
 • હમ કફન પહન કે જલ્લાદો કી ભાતી મર સકતે હૈ પર, તિરંગે કી છાવ મેં નેક હુએ નહિ..!
 • હમ, ગીત આઝાદી કે દોહરાતે હૈ, પર, ભ્રષ્ટાચાર સે અપનો કો છુપ કે સે લૂટના ભૂલતે નહિ…!
 • હમ, જમીર-જમીન બેચ સકતે હૈ પર, અપના ગુમાન બેચ સકતે હૈ…!
 • કિંમત બુરાઈ કી ઇતની બઢા ચુકે, ઈમાન જિંદા રખને કે લિયે કોઈ શબ્દ-કહાનિયા કાફી હૈ નહી..!
 • પરતંત્રતા મેં આઝાદી કે લિયે જીંદગીયા બહાયેંગે…પર, આઝાદી મેં અપની હી ફર્જ નિભાના ભૂલ ગયે..!
 • હમ પઢ લીખ ગયે ઇતના આગે કી, આ રહી દોડી બરબાદી … ઇસે પીછે મૂળ કે હમ દેખ સકતે હી
  નહી..!
 • ક્યાં ઐસે હિન્દુસ્તાન કે લિયે મરે થે વો લોગ જિસે…અપને હી દેશ સે પ્યાર નહી…?
 • ક્યા ઇસ લિયે છોડા થા પરિવાર ઉસને કી હમ, અપને માતા-પિતા કો છોડ કે ખુશીયા મનાયે…?
 • ક્યાં ઈસલીયે દિલાઈ થી આઝાદી હમે, કી હમ અપને હી ભાઈ સે ચંદ જમી કે લિયે કોર્ટ મેં કેસ
  ચલાયે..?
 • ક્યા ઇસ લિયે હી છોડી થી દુનિયા ઉસને..કી હમ હી આમને સામને સંવિધાન અપના જલાયે…?

Leave a Reply