લહેરાતો મોલ

“સૂરજનારાયણે પહેલું કિરણ સંકટપરાની સીમ પર પાથર્યું.ધીરે ધીરે આખા ગામ પર પગપેસારોય કર્યો. આમ તો પ્રકાશના આગમનથી…

0 Comments